Közbeszerzések

„Középületek energetikai korszerűsítése Szabadbattyánban”
tárgyú közbeszerzési eljárás

[download-attachment id=”2963″ title=”AJÁNLATTÉTELRE FELHÍVOTT GAZDASÁGI SZEREPLŐK”]

[download-attachment id=”2964″ title=”JEGYZŐKÖNYV(bontás)”]

 

2018 – Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

2017 – Szerződések:

Váll_szerz_mini_bölcsöde.pdf (590 letöltés )

Váll_szerz_Árpád_u_2.pdf (590 letöltés )

Váll_szerz_gyerm.orvosi_rendelő.pdf (569 letöltés )

Váll_szerz_Tájház_tetőhéjazat.pdf (578 letöltés )


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

KMBT22220170328131408.pdf (650 letöltés )

JEGYZŐKÖNYV

ajánlatok bontásáról

Készült: 2017. március 16. napján, 10:00 órai kezdettel, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. szám alatt, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő által – a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján – megindított hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bontásáról.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven feltüntetett személyek.

A jegyzőkönyvvezetést dr. Szücs Gábor ügyvéd végzi, a jegyzőkönyvet pedig Zsulecz Gyuláné bírálóbizottsági tag hitelesíti.

Dr. Szücs Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat – a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított  „Szabadbattyán nagyközség területén négy épület felújítási munkáinak kivitelezése”  tárgyában.

Az eljárást megindító felhívás 2017. február 27. napján került kiküldésre öt gazdasági szereplő részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig – a közbeszerzés négy része tekintetében – összesen 8 darab ajánlat került benyújtásra, amelyek csomagolása sértetlen.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján dr. Szücs Gábor az ajánlatkérő képviseletében az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét, ami az 1. rész esetében nettó 8.202.886,- Ft, a 2. rész esetében nettó 8.106.900,- Ft, a 3. rész esetében nettó 19.215.816,- Ft, a 4. rész esetében pedig nettó 22.992.127,- Ft.

Ezt követően dr. Szücs Gábor megkezdi az ajánlatok bontását részenként és ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

  1. rész

Ajánlattevő neve: MIYUJI Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Surányi u. 17.

Nettó ajánlati ár: 8.202.811,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 72 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

Ajánlattevő neve: Rögös Út Építő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 16. B. ép. 1. em. 3.

Nettó ajánlati ár: 8.210.000,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 60 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

  1. rész

Ajánlattevő neve: MIYUJI Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Surányi u. 17.

Nettó ajánlati ár: 8.106.835,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 72 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

Ajánlattevő neve: Rögös Út Építő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 16. B. ép. 1. em. 3.

Nettó ajánlati ár: 8.107.000,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 60 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

  1. rész

Ajánlattevő neve: MIYUJI Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Surányi u. 17.

Nettó ajánlati ár: 19.215.550,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 72 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

Ajánlattevő neve: Rögös Út Építő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 16. B. ép. 1. em. 3.

Nettó ajánlati ár: 19.215.812,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 60 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

  1. rész

Ajánlattevő neve: MIYUJI Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Surányi u. 17.

Nettó ajánlati ár: 22.990.132,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 72 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

Ajánlattevő neve: Rögös Út Építő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 16. B. ép. 1. em. 3.

Nettó ajánlati ár: 23.106.660,- Ft + áfa

Vállalt jótállási idő: 60 hónap

Vállalt késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/nap

Ezt követően dr. Szücs Gábor megállapítja, hogy 10 óra 15 perckor a benyújtott ajánlatok bontása befejeződött. Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv öt napon belül megküldésre kerül az ajánlattevők részére.

k.m.f.

__________________                                                                 _________________________

Szücs Gábor                                                                                         Zsulecz Gyuláné

 jegyzőkönyv-vezető                                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő

JKV_ajánlatok_bontásáról.pdf (628 letöltés )


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljáráshoz
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint – a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít az alábbi feltételek szerint.
1. Az ajánlatkérő adatai
Hivatalos név: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Címzett: Polyák István Vilmos
polgármester
Cím: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
Postai irányítószám: 8151
Ország: Magyarország
Telefon: 06-22-588-100
Telefax: 06-22-363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu
Honlap: www.szabadbattyan.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300.000.000,- Ft-ot, a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges.
3. Közbeszerzés tárgya, mennyisége
A közbeszerzés tárgya építési beruházás megvalósítása – átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében – Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata részére. Az eljárás tárgya „Szabadbattyán nagyközség területén négy épület felújítási munkáinak kivitelezése” a közbeszerzési dokumentumokban leírt műszaki paraméterek szerint.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja. A közbeszerzés négy részből áll. Az ajánlattevők – választásuk szerint – egy vagy több vagy valamennyi részre tehetnek ajánlatot. Az egy ajánlattevőnek odaítéhető szerződésrészek száma nincs korlátozva. Az egyes részek becsült értéke, tárgya és mennyisége az alábbiakban kerül meghatározásra.
Becsült érték összesen: nettó 58.517.729,- Ft
1. rész
Tárgya: építési beruházás –
„Szabadbattyán, Széchenyi I. u. 5. szám alatti ingatlanon
meglévő tájházépület tetőhéjazatának cseréje”
Főbb mennyiségi adatok
Ácsmunka: 278,0 m2 tetőléc bontás, új lécezés elhelyezése
Tetőfedés: 278,0 m2 új cserépfedés kialakítása
Bádogozás: 45 fm függőeresz csatorna, 21 fm lefolyó szerelés
Szigetelés: 145,0 m2 födémszerkezet hőszigetelése
A kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles.
Anyagi fedezet: Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében BMÖGF/52-15/2016.
iktatószámú 2016. november 11-én kelt miniszteri döntés alapján kiállított támogatási
okiratban megállapított támogatásból kerül biztosításra.
Becsült érték: nettó 8.202.886,- Ft.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.26.12.10-9
44.23.00.00-1
45.26.14.10-1
45.26.13.10-0
45.31.23.11-0
2. rész
Tárgya: építési beruházás –
„Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti ingatlanon meglévő
gyermekorvosi rendelő külső homlokzati felújítása, nyílászáróinak cseréje, fűtésének
korszerűsítése”
Főbb mennyiségi adatok
Nyílászárók elhelyezése: 1 db 90/240 ajtó, 2 db 100/240 ajtó, 2 db 60/60 ablak, 7 db
150/150 ablak, 5 db 120/150 ablak műanyag tokszerkezet, 3 rtg.üvegezés
Festés: 120 m2 belső festés felület előkészítéssel
Szigetelés: 131,5 m2 homlokzati hőszigetelés
Fűtéskorszerűsítés: 1 db új kondenzációs gázkazán elhelyezése
A kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles.
Anyagi fedezet: Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében BMÖGF/52-15/2016.
iktatószámú 2016. november 11-én kelt miniszteri döntés alapján kiállított támogatási
okiratban megállapított támogatásból kerül biztosításra.
Becsült érték: nettó 8.106.900,- Ft.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.42.11.00-5
45.26.14.00-8
42.16.10.00-5
3. rész
Tárgya: építési beruházás –
„Szabadbattyán, Iskola u. 9. szám alatti ingatlanon meglévő
épület átalakítása mini bölcsődévé”
Főbb mennyiségi adatok
Belső padlószerkezet cseréje: 125 m2 teljes padlószerkezet cseréje
Válaszfalak kialakítása: 35,0 m2
Szigetelés: 158,0 m2 homlokzati hőszigetelés, 168,0 m2 födém hőszig.
Burkolás: 168 m2 belső gres lapburkolat
Nyílászárók elhelyezése: 1 db 100/65 ablak, 1 db 60/90 ablak, 1 db 90/130 ablak
műanyag tokszerkezet, 3 rtg.üvegezés, belső nyilászárok cseréje
A kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles.
Anyagi fedezet: Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében BMÖGF/52-15/2016.
iktatószámú 2016. november 11-én kelt miniszteri döntés alapján kiállított támogatási
okiratban megállapított támogatásból kerül biztosításra.
Becsült érték: nettó 19.215.816,- Ft.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.26.14.00-8
45.43.00.00-0
45.42.11.00-5
45.41.00.00-4
45.35.00.00-5
4. rész
Tárgya: építési beruházás –
„Szabadbattyán, Árpád u. 2. szám alatti településigazgatási
és üzemeltetési iroda felújítása”
Főbb mennyiségi adatok
Nyílászárók elhelyezése: 2 db 75/210 belső ajtó, 13 db 90/210 belső ajtó, 2 db 100/210
belső ajtó 5 db 155/205 ablak, 2 db 120/150 ablak, 2 db 60/200 ablak, 2 db 60/120
ablak, 4 db 60/60 ablak, 1 db 100/210 külső ajtó műanyag tokszerkezet, 3 rtg.üvegezés
Burkolás: 102,0 m2 belső gres lapburkolat készítése
Szigetelés: 170,0 m2 födém hőszigetelés, 229,0 homlokzati hőszig.
Épületgépészet: Vizesblokkok felújítása
Épületvillamosság: Épületvillamossági hálózat felújítása
A kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles.
Anyagi fedezet: Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében 2015. október 26.
napján kiállított támogatási okiratban megállapított támogatásból kerül biztosításra.
Becsült érték: nettó 22.992.127,- Ft.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.43.00.00-0
45.26.14.00-8
45.35.00.00-5
45.42.11.00-5
45.41.00.00-4
4. A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés „Szabadbattyán nagyközség területén négy épület felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyában.
5. A szerződés időtartama (teljesítési határidő)
1. rész: munkaterület átadása a szerződéskötés napján, teljesítési határidő: 2017. április
2. rész: munkaterület átadása 2017. április 28-ig, teljesítési határidő: 2017. május 8.
3. rész: munkaterület átadása 2017. június 30-ig, teljesítési határidő: 2017. augusztus
4. rész: munkaterület átadása 2017. október 31-ig, teljesítési határidő 2017. december 8.
6. Teljesítés helyei
1. rész: 8151 Szabadbattyán, Széchenyi I. utca 5. (Szabadbattyán belterület 762 hrsz.)
2. rész: 8151 Szabadbattyán, Iskola utca 3. (Szabadbattyán belterület 1305/1 hrsz.)
3. rész: 8151 Szabadbattyán, Iskola utca 9. (Szabadbattyán belterület 1309 hrsz.)
4. rész: 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 2. (Szabadbattyán belterület 766/1 hrsz.)
NUTS-kód: HU211
7. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei valamennyi rész esetében azonosak. Az
ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján – a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának
megfelelő
összegű
előleg
igénybevételének
lehetőségét
biztosítja
a
nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részére. Ennek alapján a vállalkozói díjról összesen egy darab
előlegszámla és egy darab végszámla nyújtható be.
Előleg
igénylése
esetén
az
előlegszámla
a
szerződésben
foglalt
teljes
nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegről állítható ki. Az 5% előleg összegét az
ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, átutalással
fizeti meg a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott előlegszámla alapján.
A végszámla a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően
állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen,
hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre kerültek, valamint az ajánlatkérő erről
kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a végszámlához mellékelni kell (100%-os
készültségi fok). A végszámlában – a teljesítés mértékével arányosan – ki kell mutatni a
vállalkozói díj 100%-os mértékének összegét, valamint azt, hogy – előleg igénybevétele
esetén
annak
5%-a
előlegként
korábban
már
megfizetésre
került
a
nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részére.
A végszámla kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben, a Ptk. 6:130. § (1)–(3)
bekezdésében és – alvállalkozó igénybevétele esetén – a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában előírtak szerint, átutalás útján történik. A végszámla esetében a
fizetési határidő 15 nap a kézhezvételétől számítva. Az elszámolás és kifizetés pénzneme:
HUF.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szerinti ajánlattevői számla
vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia.
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Meghiúsulási és késedelmi kötbér, valamint jótállás a szerződéstervezetekben foglaltak
szerint.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Késedelmi kötbér mértéke: min. a nettó vállalkozói díj 0,1%-a/nap, de legfeljebb a
vállalkozói díj 1%-a/nap az ajánlattevő vállalásától függően (A vállalásokat részenként kell
megtenni.)
Jótállási idő: min. 60 hónap, de legfeljebb 72 hónap teljeskörűen, az ajánlattevő
vállalásától függően (A vállalásokat részenként kell megtenni.)
9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat
Az eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nincs lehetőség.
10. Az ajánlatok bírálatának szempontja
Az ajánlatkérő valamennyi rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő bírálati
szempontot
alkalmazza
az
alábbi
értékelési
szempontok
és
súlyszámok
figyelembevételével:
Értékelési szempont
Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár
2. Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 72 hónap)
3. Késedelmi kötbér összege (min. a nettó vállalkozói díj 0,1%-a/nap
– max. vállalkozói díj 1%-a/nap)
5
Valamennyi
részszempont
esetén
értékarányosítással
kerülnek
a
pontszámok
meghatározásra. A legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot. A többi ajánlat
ehhez képest arányosan kap kevesebb pontot. Az adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont. Az értékelés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége
A közbeszerzési dokumentumok a
internetes címen valamennyi
ajánlattételre
felkért
gazdasági
szereplő
részére
elektronikus
úton,
korlátlanul
és
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetőek valamennyi rész vonatkozásában. A Kbt.
57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként és
részenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező
átvételi
elismervény
nyomtatvány
kitöltésével,
cégszerű
aláírásával
és
a
drszucsg@gmail.com e-mail címre – szkennelve – történő haladéktalan visszaküldésével
igazolni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok
letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről
szóló átvételi elismervényt a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak
érdekében, hogy az ajánlatkérő az átvételi elismervény megküldését követően az
esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági
szereplőnek elektronikusan megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata
az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy
ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t.
12. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Kizáró okok:
Az eljárásban egyetlen rész esetében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdése alapján –
ajánlatában – valamennyi rész tekintetében – egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania,
hogy nem tartozik a jelen ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k)
pont
kb)
pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
i)
pont
ib)
alpontja és a 10. §
g)
pont
gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő
nyilatkozatot
nyújt
be
arról,
hogy
az
érintett
gazdasági
szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás
megküldésének napja.
13. Alkalmassági követelmények
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem
kerül előírásra.
Műszaki és szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján – valamennyi rész tekintetében – ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait, amelyeket –
a 23. § és a 22. § (3) bekezdése alapján – a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés
6
helyét és idejét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés
tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencia-nyilatkozatban vagy
igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget és az ahhoz
kapcsolódó tárgyat. Egy referenciaigazolás több rész vonatkozásában is felhasználható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éven belüli teljesítési időponttal
nem tud legalább egy darab,
az 1. rész tekintetében min. nettó 5.000.000,- Ft értékű
a 2. rész tekintetében min. nettó 5.000.000,- Ft értékű,
a 3. rész tekintetében min. nettó 13.000.000,- Ft értékű,
a 4. rész tekintetében min. 15.000.000,- Ft értékű
magasépítési munka kivitelezésére vonatkozó referenciát igazolni.
A gazdasági szereplő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények
teljesülnek,
az
alkalmassági
követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. § szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők
tekintetében
bevonni
a
bírálatba,
amely
ajánlattevőket
ajánlatkérő
az
igazolások
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el
vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdésében és a 67. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
14. Hiánypótlás
Az ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal –
hiánypótlási lehetőséget
teljes körűen biztosít.
15. Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2017. március 16.
Időpont: 10:00 óra
16. Az ajánlattétel módja
Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Amennyiben ezen időpontig az ajánlat nem érkezik be az ajánlatkérőhöz, úgy az
érvénytelennek minősül.
17. Az ajánlat benyújtásának címe
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
18. Az ajánlattétel nyelve
Magyar. Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
19. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
Dátum: 2017. március 16.
Időpont: 10:00 óra
Hely:
Szabadbattyán
Nagyközségi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala
(8151
Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdése
szerinti személyek lehetnek jelen.
20. Eredményhirdetés
Az eljárás eredményének kihirdetése a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint – az eljárás
eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére való megküldésével –
történik.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja
A szerződéskötésre legkorábban az írásbeli összegezés [Kbt. 79. § (2) bekezdés]
megküldését követő naptól számított hatodik napon – ha ez a nap nem munkanap, akkor
az azt követő első munkanapon kerül sor, legkésőbb pedig az ajánlati kötöttség Kbt. 131.
§ (5) bekezdés szerinti időtartamának lejártáig.
22. Egyéb információk
– Az ajánlatot részenként 1 (egy) eredeti kinyomtatott, papíralapú példányban kell
benyújtani, írásban, zártan, valamint ezen túlmenően további 1 (egy) példányban be kell
nyújtani digitális adathordozón, egy dokumentumként szkennelve, pdf-formátumban is,
amelynek tartalmilag teljes egészében meg kell egyeznie a kinyomtatott, eredeti
ajánlattal. Eltérés esetén a papíralapú ajánlatban foglaltak irányadók. Az ajánlatot
sérülésmentesen nem bontható kötésben, oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátva kell
elkészíteni. Az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő erre feljogosított képviselőjének
cégszerűen alá kell írnia. Az ajánlatokat részenként külön-külön csomagolva kell
benyújtani, a csomagoláson feltüntetve, hogy az ajánlat a beszerzés mely részére
vonatkozik. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell benyújtani
feltüntetve a nyilatkozatokon, hogy azok a beszerzés mely részére vonatkoznak.
– Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, közös
ajánlattevő és az alkalmasság igazolására bevonni kívánt más – cégjegyzékben szereplő –
gazdasági társaság (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata szerint cégjegyzésre
jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) eredeti vagy
egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. Amennyiben az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írták alá, az
általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát is csatolni kell az
ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is,
vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának eredeti vagy
egyszerű másolati példányát.
– Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
– Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatát, melyben megjelöli:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá a teljesítésben részt
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt.
– Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
– Az ajánlattevőnek ajánlatára ajánlati kötöttséget kell vállalnia, amelynek minimális
időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Az
ajánlatban
az
ajánlattevőnek
nyilatkoznia
kell
arról,
hogy
a
kis-
és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
– Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti információkat.
Az
ajánlati
árnak
a
jelen
felhívásban
és
a
közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott munkák teljes körű elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési határidőre
prognosztizált átalányáron. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatuk részeként – papíralapon,
kinyomtatva és cégszerűen aláírva – benyújtani – valamennyi tételt beárazva – a
közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírást felhasználó
költségvetést.
– Az ajánlattevőként szerződő fél köteles az építési munkákra teljes körű általános
felelősségbiztosítást kötni, amelynek az 1. és a 2. rész esetében káreseményenként
min. 8.000.000,- Ft, évente min. 16.000.000,- Ft összegű fedezetet; a 3. és a 4. rész
esetében pedig káreseményenként min. 18.000.000,- Ft, évente min. 36.000.000,- Ft
összegű fedezetet kell biztosítania. A biztosításnak ki kell terjednie a harmadik
személynek okozott károkra. A szerződés megkötésének napjáig az ajánlattevőként
szerződő fél köteles az érvényes biztosítási kötvény másolatát az ajánlattevő részére
átadni. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy – nyertessége esetén –
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által a jelen felhívásban, illetőleg a
közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
– Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt, valamint a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához.
– Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
– Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel
esetén
az
ajánlattevőknek
szolgáltatniuk
kell
egy
konzorciumi
megállapodást,
a
konzorcium formájának, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő)
cég
megjelölésével,
a
feladatok
megosztásának
ismertetésével,
továbbá
egy
nyilatkozattal,
hogy
a
tagok
egyetemleges
felelősséget
vállalnak
a
konzorcium
kötelezettségeiért.
– Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
– Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.
65.
§
(7)
bekezdése
szerinti
nyilatkozatot,
a
közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva, amelyben megnevezi a részére az
alkalmasság igazolásához kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete(ke)t, és az
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum
követelményt
(követelményeket),
melynek
igazolása
érdekében
ajánlattevő
ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
Továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben
foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt (adott esetben).
A
releváns
szakmai
tapasztalatot
igazoló
referenciákra
vonatkozó
követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e
kapacitásokra
szükség
van.
A
Kbt.
65.
§
(7)
bekezdés
szerint
csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
– Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői
jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlattevő köteles továbbá
biztosítani, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés alapján az
ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
– Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen
szereplő
eszközök,
anyagok,
eljárások
márkajelzésének,
típusának,
gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása miatt került sor, az ajánlatkérő azokkal egyenértékű eszközt,
anyagot, eljárást elfogad.
– A benyújtani kért igazolásokat, nyilatkozatokat elegendő egyszerű másolatban becsatolni
az ajánlatba, azzal, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
Az
eljárásban
keretmegállapodás
kötésére,
dinamikus
beszerzési
rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
– Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az
eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt
is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést.
– Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerint felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 13.M.1. pont
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest
szigorúbban állapítja meg.
– Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértéke az 1. rész esetében nettó 8.202.886,- Ft, a 2. rész esetében nettó 8.106.900,-
Ft, a 3. rész esetében nettó 19.215.816,- Ft, a 4. rész esetében nettó
22.992.127,- Ft.
Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben
a legkedvezőbb ajánlat összege valamely rész tekintetében meghaladja a rendelkezésre
álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást az adott rész
vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján.
– Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási
előirányzatok
terhére
olyan
jogi
személlyel,
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezettel nem köthet érvényes visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés
alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az
átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja tartalmazza. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy
szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett
időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez
olyan, az írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre
nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9)
bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.
– Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az
ajánlattevőnek kell viselnie, függetlenül az eljárás eredményétől.
– Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a
dokumentációban foglaltak irányadók.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2017. február 27.
1.-rész.zip (460 letöltés ) 2.-rész.zip (426 letöltés ) 3.-rész.zip (468 letöltés ) 4.-rész.zip (377 letöltés )

Csatolmányok