Tájékoztató Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)

Tájékoztató Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról 2015. év

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontja, az 51. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében tájékoztatja a lakosságot a település környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról.

A tájékoztató anyag elkészítéséhez felhasználtuk a többek között a Fejérvíz Zrt és a Vertikál Nonprofit ZRt. adatszolgáltatását.

A környezeti állapothoz kapcsolódó helyi dokumentumok:

1.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján elkészített – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete, valamint az elkészített hulladékgazdálkodási terv.

2.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok használatáról, rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2004. (VIII.13.) rendelete

3.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

3.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 19/2007. (XI.27.) rendelete

4.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a járműforgalom szabályozásáról szóló 12/2010. (VIII.10.) rendelete.

Levegőminőség

Szabadbattyán Nagyközség levegőminőségét alapvetően a termelő üzemek, a szolgáltatást végző telephelyek és intézmények légszennyező pontforrásai, a közlekedésből és a fűtésből származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozzák meg. Ezek összesített hatása az immissziós mérések (levegőterheltségi szint) adataival jellemezhető.

Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a nagyközség aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, időszakosan megnövekvő nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban kisebb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi.

A fűtési időszakban (október-április) ehhez hozzáadódik még a tüzelésből származó nitrogén-oxid koncentráció növekedése és a koromképződés.

Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kén-dioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető.

A levegőszennyezés mérséklésére az Önkormányzat megtette az első lépést: megalkotta az avar égetéséről szóló rendeletet, amely korlátozza a nyílttéri égetés lehetőségét.

 Vízminőség, vízbázis védelem

Szabadbattyán Nagyközség vízellátását és szennyvízkezelését a Fejérvíz Zrt. biztosítja. Tájékoztatásuk szerint a község vízfogyasztása az utóbbi tíz évben jelentősen változást nem mutatott.

Megvalósult a vízhálózatunk összekötése a Székesfehérvári (Maroshegyi) ivóvízrendszerrel. Ennek kiépítésével csúcsidőben a székesfehérvári rendszerről ivóvizet lehet táplálni a mi rendszerünkre, ami lehetővé teszi a jelenlegi kapacitás teljes kihasználását

A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a település közigazgatási területén 94 % -os. Ilyen arány hazai viszonyok között meglehetősen jónak mondható. Csak azon közterületek maradtak ki a közműberuházásból, ahol egyéb okok miatt a kiépíthetőség akadályozott (lásd: József A u., Emmaróza)

Szabadbattyán Nagyközség szennyvíztisztító telepét a Fejérvíz Zrt. üzemelteti. A telepre átlagosan 520 m3/ nap mennyiségű szennyvíz érkezik, csapadékos időben a beérkező vízmennyiség elérheti akár a 750-800 m3 – t is.

A tisztított szennyvíz befogadója a Sárvíz-Malomcsatorna.

Az egyre szigorodó vízminőségi követelményeknek csak a szennyvíztelep ütemezett rekonstrukciós bővítésével lehet megfelelni.

Hulladékgazdálkodás

Nagyközségünkben a kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a Polgárdi Vertikál Nonprofit Zrt. végzi regionális tevékenységként, ugyanis Szabadbattyánnal együtt több mint 30 településen látja el ezeket a feladatokat.

A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a település egész területén megoldott. A járműpark korszerűnek mondható, mivel az elmúlt évek során a régi, elavult járműveket folyamatosan új, a mai követelményeknek megfelelő gépekre cserélték.

Folyamatosan korszerűsítik a lakossági hulladékok gyűjtésére szolgáló edényeket, konténereket is.

Az idei évben bevezetésre került a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, amit a lakosok igen pozitívan fogadtak. A szolgáltatótól minden ingatlantulajdonos ellenszolgáltatás nélkül hozzájutott a „sárga” gyűjtő edényzethez, amely még zökkenő mentesebbé tette az új szolgáltatás bevezetését.

A város kommunális szilárd hulladéklerakója szintén Polgárdin található, környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A lerakásra jelenleg rendelkezésre álló kapacitás rövid időn belül kimerül, ezért szükségessé válhat egy újabb, regionális települési szilárd hulladéklerakó létesítésének előkészítése.

A hulladékgazdálkodás terén a fő törekvés az, hogy minél kevesebb hulladék képződjön, illetve kerüljön lerakással ártalmatlanításra és minél több hulladék kerüljön újrahasznosításra.

A szelektív hulladékgyűjtés településünkön papírra (karton- és újságpapír), PET palackokra terjed ki.

Településünkön hulladékudvar működik, mely szolgáltatásért a lakosságnak fizetni nem kell.

A közelmúltban került kialakításra a település központjában a hulladéksziget.

Településünk is tagja annak a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amely mintegy 170 önkormányzat területén – uniós – pályázat elnyerésével kívánja megoldani a komplex hulladékgazdálkodást.

 Köztisztaság

A település közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését az önkormányzat közfoglalkoztatottakkal végzi, a téli hóeltakarításról pedig vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.

A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a gyakori szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord.

Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék összegyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, fajtája és ürítésének gyakorisága, másrészt a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása.

A település közterületeire kb. 40 db utcai szemétgyűjtő van kihelyezve.

A hó eltakarítása településen a képviselő-testület által kiválasztott vállalkozóval – vállalkozási szerződés alapján – megoldott.

Minden évben visszatérő probléma a felsősomlyói út, és az Emmarózai dűlők hó eltakarítása. Folyamatosan biztosítottuk a dűlő utak gépjármű közlekedését. Azonban igyekezünk kellő odafigyeléssel irányítani a hó eltakarítással megbízott vállalkozót.

Illegális hulladéklerakás

A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet), lomot és egyéb hulladékot illegálisan a település elhagyott területein vagy a településszéli erdőkben rakja le.

Évente visszatérő lerakóhelyek: lajostelepi, a sárszentmihályi út, a Nádor csatorna partja, Szabadbattyán-Kőszárhegy 7. sz. főút széle és környéke.

Különös gondot fordítottunk az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és felszámolására, a helyi civil szervezet (Polgárőrség) folyamatos jelzésére. Amennyiben ismertté vált a hulladék tulajdonosa, szabálysértési eljárás megindítására került sor.

Zaj- és rezgésvédelem

Az elmúlt időszak zajjal kapcsolatos panaszbejelentéseit áttekintve megállapítható, a közlekedés okozta zajterhelés dominanciája. Mivel a járművek száma napjainkban is növekszik, s a szabadbattyáni utak áteresztő képessége korlátozott, a zajterhelés számottevő csökkenése nem várható. Különösen a főutak mentén élők szenvednek a megnövekedett forgalom keltette zajtól.

A településen ipari üzemek, telephelyek által okozott zajterhelés javuló tendenciát mutat. Ez egyrészt az új ipari üzemek kedvező telepítési helyének, másrészt a telepengedélyezési eljárások szigorúbb rendjének tulajdonítható. A környezetvédelmi hatóságok ugyanis csak a zajvédelmi követelmények teljesülése esetén járulnak hozzá a telepengedély kiadásához.

Fontos feladatnak tartjuk a felmerülő lakossági panaszok szakszerű kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

Parkfenntartás, zöld felületek rendezése:

A parkfenntartás és a zöld felületek rendezését is az önkormányzat szintén közfoglalkoztatottak útján látja el.

Településünk központjában lévő ágyásokba évelő, növények ültetésére került sor. Minden évben a főút és a település központban lévő oszlopokra muskátlit helyezünk el, ezzel is csinosítgatjuk környezetünket.

A zöldterületek visszapótlási és felújítási az önkormányzat folyamatos feladata.

A virágok folyamatos öntözése biztosított azáltal, hogy a tehergépkocsival rendelkezünk.

A további fásítás lehetőségét kívánjuk biztosítani pályázat benyújtásával.

A közterületek folyamatos kaszálásáról is gondoskodik az önkormányzat.

Játszóterek

A 2008. év folyamán két játszótér kialakítására került sor. A zöld növényzet, a parkosítás, fásítás elkezdődött, sajnos azóta további fejlesztés e területen nem történt.

A játszótéri eszközök karbantartására fedezetet kell biztosítani, az idei évben balesetveszélyesség miatt a játszóteret le kellett zárni.

Polgárőrség:

Rendkívül hatékony és eredményes munkájukkal hozzájárulnak, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár az illegális hulladéklerakásban, akár a játszótér eszközeinek rongálásában részt vevő személyek – a hivatalos eljárás lefolytatása érdekében – ismertté váljanak. A rendezvények zökkenőmentes lebonyolításában jelenlétük nélkülözhetetlen. Munkájuk aktivitása az év folyamán folyamatosan érezhető volt, melyért köszönet illeti a szervezetet, különösen Rák Vilmos Zsolt elnök urat.

Szabadbattyán, 2015. november 9.

/: Polyák István Vilmos:/

polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2015.11.23. napi ülésére

 Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 23-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./       A talajterhelési díjról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3/a.    A helyi adórendeletekről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

4./       A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

5./       A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

6./       Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./       A közterületek használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

8./       Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

9./       Az önkormányzat közművelődési feladatairól

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

10./     A járműforgalom szabályozásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

11./    Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./    Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

13./    Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./    Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

20./    Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

21./    Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

24./    Publimont Kft. bérleti szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2015. évben végzett munkáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

27./    A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./    Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2015. november 16.

                                                            Tisztelettel:

                                                                                                     Polyák István Vilmos

                                                                                                     polgármester

 

 

Bursa Hungarica

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 5. napján kiírja, illetve kifüggeszti a pályázatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi kábel tv-ben, és a www.szabadbattyan.hu honlapon a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ( A típusú pályázat ) illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( B típusú pályázat ) számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer ) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt – a Polgármesteri Hivatalban ( Popovics Gyuláné ügyintézőnél ) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

A részletes pályázati kiírás, regisztrációs és adatrögzítési folyamat a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán megtalálható.

A hirdetmény és a pályázati kiírások alább letölthetőek.

Hirdetmény:

Hirdetmény.pdf (532 letöltés )

“A” típusú pályázati kiírás:

A_pályázati_kiírás.pdf (578 letöltés )

“B” típusú pályázati kiírás:

B_pályázati_kiírás.pdf (542 letöltés )

Ügyfélfogadási szünet 2015.10.05.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2015. október 5. napján (hétfőn)

áramszünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

Községi zárlat mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Élelmiszer-biztonság és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa, Dr. Vad Ibolya Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területére 2015. szeptember 24-től községi zárlatot rendelt el a mézelő méhek nyúlós költésrothadása – bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség  – miatt. Az erről szóló határozat alább olvasható és letölthető.

1314-4.pdf (490 letöltés )