FMKH közlemény: A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése

A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai a jövő héten megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését, amelynek folytatására augusztus végén kerül sor. A légi felderítés során a megye mezőgazdasági területeinek túlnyomó többségét ellenőrzik a szakemberek.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartani a tenyészidőszak végéig, ezért is történik a légi felderítés két lépcsőben.

Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet mutatott. A szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia az elmúlt héten lehullott jelentős mennyiségű csapadék ellenére is fenn marad.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

     ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

     bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete 2016. május 1. napján fennáll, írásban értesülnek az igénylés lehetőségéről.

A formanyomtatvány elérhető Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapján https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/ oldalon, illetve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. emelet). A kitöltött nyomtatványokat – a nyári ingyenes étkeztetéshez – 2016. június 9. (csütörtök) juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba. A nyári szünidőt követően az évközi (őszi, téli és majd a következő év tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon (nyári szünet esetében 2016. május 17-én) fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A jogosult gyermekek a nyári szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

A formanyomtatvány (7. melléklet szerinti nyilatkozat) – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Amennyiben a gyermek mégsem veszi igénybe az előzőleg megigényelt étkezést (táborozás stb. miatt), azt előzetesen jelezni szükséges a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél.

A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) nyújt segítséget.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2016. május 5.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

Pályázati kiírás a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával; felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő közművelődési tevékenység; magyar nyelvtudás/vagy
 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegennyelv ismeret; a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlat; 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • idegennyelv ismeret igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Dr. Jenei Éva nyújt, a 22-588-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház és könyvtár igazgató.
 • Személyesen: Polyák István Vilmos, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt személyekkel kiegészülve Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. Az igazgatót a Képviselőtestület bízza meg. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a munkakör közművelődési szakember/vagy könyvtáros munkakörre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja – 2016. április 5.
 • Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) – 2016. április 5.
 • www.kozigallas.gov.hu (2016. április 12.)

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Székesfehérvári Tankerülete értesíti az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni és a közös szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot kitöltve vinni!

Nyilatkozat: 3.-számú-melléklet-Nyilatkozat-a-szülői-felügyeleti-jog-gyakorlásról.docx (666 letöltés )

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A körzetek listája megtekinthető a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

Vidék-Beiskolázási-plakát-_2016.doc (647 letöltés )

Meghívó a Képviselő-testület 2016. 02. 15. napi nyílt soros ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én /hétfő / 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./ Polyák István Vilmos polgármester úr cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./ Az intézményi térítési díjakról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./a./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról       

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./b./  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./ A köztemetőről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./ Dr. Várkonyi Mária és TSA.Bt és az önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./ Véleményalkotás a Batthyány Lajos Általános Iskola igazgatójának ismételt intézményvezetői megbízásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./ ÁMK átszervezéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./ Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./ Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./ Polgármester úr 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./ Törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásához kormányzati funkciók megállapításáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./ Házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./ Szabadbattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

16./ Szabó Orsolya bizottsági kültag lemondásának tudomásulvételéről, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kültagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./ Szabadbattyán Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról (Székesfehérvár-Pákozd)

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./ A Battyánvár Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./ Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. február 10.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos
polgármester

Körzeti megbízottak fogadóórái

Paul Attila c.r. tzls. körzeti megbízott

Működési körzet: Szabadbattyán község

Telefon: 06/20/2102483

Körzeti megbízotti iroda: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1

Fogadóórájának időpontja: minden hónap második keddjén 16-17 óra között!

 

Mukrányi Zsolt r. ftőrm. körzeti megbízott.

Működési körzet: Szabadbattyán község

Telefon: 06/20/2104933

Körzeti megbízotti iroda: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1

Fogadóórájának időpontja: minden hónap első keddjén 17-18 óra között!

 

Márkus László r. ftőrm. körzeti megbízott.

Működési Körzet: Szabadbattyán község

Telefon: 06/20/2708097

Körzeti megbízotti iroda: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1

Fogadóórájának időpontja: minden hónap harmadik keddjén 13-14 óra között!

 

Kömives Tibor r. ftőrm. körzeti megbízott.

Működési Körzet: Úrhida község.

Telefon: 06/20/2905030

Körzeti megbízotti iroda: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1

Fogadóórájának időpontja: minden hónap első szerdája 14-15 óra között!

 

László Tamás. c.r. tzls. körzeti megbízott.

Működési körzet: Sárszentmihály község körzeti megbízottja.

Telefon: 06/20/2103484

Körzeti megbízotti iroda: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1

Fogadóórájának időpontja: minden hónap második szerdája 13-14 óra között!