Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával; felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő közművelődési tevékenység; magyar nyelvtudás/vagy
 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegennyelv ismeret; a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlat; 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • idegennyelv ismeret igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Dr. Jenei Éva nyújt, a 22-588-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház és könyvtár igazgató.
 • Személyesen: Polyák István Vilmos, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt személyekkel kiegészülve Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. Az igazgatót a Képviselőtestület bízza meg. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a munkakör közművelődési szakember/vagy könyvtáros munkakörre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja – 2016. április 5.
 • Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) – 2016. április 5.
 • www.kozigallas.gov.hu (2016. április 12.)