Tájékoztató Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról 2016. év

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontja, az 51. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében tájékoztatja a lakosságot a település környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról.

A tájékoztató anyag elkészítéséhez felhasználtuk a többek között a Fejérvíz Zrt és a Vertikál Nonprofit ZRt. adatszolgáltatását.

A környezeti állapothoz kapcsolódó helyi dokumentumok:

1.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján elkészített – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete, valamint az elkészített hulladékgazdálkodási terv.

2.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

3.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

4.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról  szóló 33/2015. (XI.24.)  önkormányzati endelete

5.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a járműforgalom szabályozásáról szóló 36/2015. (XI.24.)  önkormányzati  rendelete.

Levegőminőség

Szabadbattyán Nagyközség levegőminőségét alapvetően a termelő üzemek, a szolgáltatást végző telephelyek és intézmények légszennyező pontforrásai, a közlekedésből és a fűtésből származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozzák meg. Ezek összesített hatása az immissziós mérések (levegőterheltségi szint) adataival jellemezhető.

Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a nagyközség aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, időszakosan megnövekvő nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban kisebb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi.

A fűtési időszakban (október-április) ehhez hozzáadódik még a tüzelésből származó nitrogén-oxid koncentráció növekedése és a koromképződés.

Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kén-dioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető.

A levegőszennyezés mérséklésére az Önkormányzat megtette az első lépést: megalkotta az avar égetéséről szóló rendeletet, amely korlátozza a nyílttéri égetés lehetőségét.

 Vízminőség, vízbázis védelem

Szabadbattyán Nagyközség vízellátását és szennyvízkezelését a Fejérvíz Zrt. biztosítja. Tájékoztatásuk szerint a község vízfogyasztása az utóbbi tíz évben jelentősen változást nem mutatott.

Megvalósult a vízhálózatunk összekötése a Székesfehérvári (Maroshegyi) ivóvízrendszerrel. Ennek kiépítésével csúcsidőben a székesfehérvári rendszerről ivóvizet lehet táplálni a mi rendszerünkre, ami lehetővé teszi a jelenlegi kapacitás teljes kihasználását

A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a település közigazgatási területén 94 % -os. Ilyen arány hazai viszonyok között meglehetősen jónak mondható. Csak azon közterületek maradtak ki a közműberuházásból, ahol egyéb okok miatt a kiépíthetőség akadályozott (lásd: József A u., Emmaróza)

Szabadbattyán Nagyközség szennyvíztisztító telepét a Fejérvíz Zrt. üzemelteti. A telepre átlagosan 520 m3/ nap mennyiségű szennyvíz érkezik, csapadékos időben a beérkező vízmennyiség elérheti akár a 750-800 m3 – t is.

A tisztított szennyvíz befogadója a Sárvíz-Malomcsatorna.

Az egyre szigorodó vízminőségi követelményeknek csak a szennyvíztelep ütemezett rekonstrukciós bővítésével lehet megfelelni.

Hulladékgazdálkodás

Nagyközségünkben a kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a Polgárdi Vertikál Nonprofit Zrt. végzi regionális tevékenységként, ugyanis Szabadbattyánnal együtt több mint 30 településen látja el ezeket a feladatokat.

A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a település egész területén megoldott. A járműpark korszerűnek mondható, mivel az elmúlt évek során a régi, elavult járműveket folyamatosan új, a mai követelményeknek megfelelő gépekre cserélték.

Folyamatosan korszerűsítik a lakossági hulladékok gyűjtésére szolgáló edényeket, konténereket is.

Az idei évben bevezetésre került a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, amit a lakosok igen pozitívan fogadtak. A szolgáltatótól minden ingatlantulajdonos ellenszolgáltatás nélkül hozzájutott a „sárga” gyűjtő edényzethez, amely még zökkenő mentesebbé tette az új szolgáltatás bevezetését.

A város kommunális szilárd hulladéklerakója szintén Polgárdin található, környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A lerakásra jelenleg rendelkezésre álló kapacitás rövid időn belül kimerül, ezért szükségessé válhat egy újabb, regionális települési szilárd hulladéklerakó létesítésének előkészítése.

A hulladékgazdálkodás terén a fő törekvés az, hogy minél kevesebb hulladék képződjön, illetve kerüljön lerakással ártalmatlanításra és minél több hulladék kerüljön újrahasznosításra.

A szelektív hulladékgyűjtés településünkön papírra (karton- és újságpapír), PET palackokra terjed ki.

Településünkön hulladékudvar működik, mely szolgáltatásért a lakosságnak fizetni nem kell.

A közelmúltban került kialakításra a település központjában a hulladéksziget.

Településünk is tagja annak a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amely mintegy 170 önkormányzat területén – uniós – pályázat elnyerésével kívánja megoldani a komplex hulladékgazdálkodást.

2016. július 1. napjától az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.

Köztisztaság

A település közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését az önkormányzat közfoglalkoztatottakkal végzi, a téli hóeltakarításról pedig vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.

A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a gyakori szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord.

Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék összegyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, fajtája és ürítésének gyakorisága, másrészt a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása.

A település közterületeire kb. 40 db utcai szemétgyűjtő van kihelyezve.

A hó eltakarítása településen a képviselő-testület által kiválasztott vállalkozóval – vállalkozási szerződés alapján – megoldott.

Minden évben visszatérő probléma a felsősomlyói út, és az Emmarózai dűlők hó eltakarítása. Folyamatosan biztosítottuk a dűlő utak gépjármű közlekedését. Azonban igyekezünk kellő odafigyeléssel irányítani a hó eltakarítással megbízott vállalkozót.

Illegális hulladéklerakás

A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet), lomot és egyéb hulladékot illegálisan a település elhagyott területein vagy a településszéli erdőkben rakja le.

Évente visszatérő lerakóhelyek: lajostelepi, a sárszentmihályi út, a Nádor csatorna partja, Szabadbattyán-Kőszárhegy 7. sz. főút széle és környéke.

Különös gondot fordítottunk az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és felszámolására, a helyi civil szervezet (Polgárőrség) folyamatos jelzésére. Amennyiben ismertté vált a hulladék tulajdonosa, szabálysértési eljárás megindítására került sor.

2016. évben a település több pontján térfigyelő rendszer kiépítésére került sor, bizva abban, hogy a hulladékot elhagyó személye biztosabban beazonosítható legyen. Ne maradjon büntetlenül „szemetelő” személye.

Zaj- és rezgésvédelem

Az elmúlt időszak zajjal kapcsolatos panaszbejelentéseit áttekintve megállapítható, a közlekedés okozta zajterhelés dominanciája. Mivel a járművek száma napjainkban is növekszik, s a szabadbattyáni utak áteresztő képessége korlátozott, a zajterhelés számottevő csökkenése nem várható. Különösen a főutak mentén élők szenvednek a megnövekedett forgalom keltette zajtól.

A településen ipari üzemek, telephelyek által okozott zajterhelés javuló tendenciát mutat. Ez egyrészt az új ipari üzemek kedvező telepítési helyének, másrészt a telepengedélyezési eljárások szigorúbb rendjének tulajdonítható. A környezetvédelmi hatóságok ugyanis csak a zajvédelmi követelmények teljesülése esetén járulnak hozzá a telepengedély kiadásához.

Fontos feladatnak tartjuk a felmerülő lakossági panaszok szakszerű kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

Parkfenntartás, zöld felületek rendezése:

A parkfenntartás és a zöld felületek rendezését is az önkormányzat szintén közfoglalkoztatottak útján látja el.

Településünk központjában lévő ágyásokba évelő, növények ültetésére került sor. Minden évben a főút és a település központban lévő oszlopokra muskátlit helyezünk el, ezzel is csinosítgatjuk környezetünket.

A zöldterületek visszapótlási és felújítási az önkormányzat folyamatos feladata.

A virágok folyamatos öntözése biztosított azáltal, hogy a tehergépkocsival rendelkezünk.

A további fásítás lehetőségét kívánjuk biztosítani pályázat benyújtásával.

A közterületek folyamatos kaszálásáról is gondoskodik az önkormányzat.

Játszóterek
2016. évben felújításra került mindkét játszóterünk. Folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell helyezni. A lakosok virágok felajánlásával szeretnének hozzájárulni a játszóterek szebbé, virágosabbá tételéhez.

Polgárőrség:

Rendkívül hatékony és eredményes munkájukkal hozzájárulnak, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár az illegális hulladéklerakásban, akár a játszótér eszközeinek rongálásában részt vevő személyek – a hivatalos eljárás lefolytatása érdekében – ismertté váljanak. A rendezvények zökkenőmentes lebonyolításában jelenlétük nélkülözhetetlen. Munkájuk aktivitása az év folyamán folyamatosan érezhető volt, melyért köszönet illeti a szervezetet, különösen Rák Vilmos Zsolt elnök urat.

Szabadbattyán, 2016.  november 9.

/: Polyák István Vilmos:/

polgármester