TÁJÉKOZTATÓ

Ajánlás és jelöltállítás folyamatáról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán egyéni képviselőjelölt és polgármesterjelölt az lehet, aki az erre a célra rendszeresített ajánlóíven a megfelelő számú ajánlást összegyűjtötte.

Ajánlást gyűjteni 2024. április 20. napjától 2024. május 6. napjáig lehet, kizárólag az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíveken. Az ajánlás akkor érvényes, ha az adott választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár adatai – a személyazonosító okmányaival megegyező módon – felvezetésre kerülnek az ívre, és azt a választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár akár több jelöltet is ajánlhat.

Szabadbattyánban polgármesterjelölt az lehet, aki a legalább 119 választópolgár ajánlását összegyűjtötte.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, aki a legalább 40 választópolgár ajánlását összegyűjtötte.

A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak az interneten a www.valasztas.hu honlapon, ahonnan letölthetők a választási eljárásban használatos űrlapok, formanyomtatványok. A Főoldal / Jelölteknek / Nyomtatványok a választási eljárásban / Helyi önkormányzati választások / Nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére hivatkozás alatt megtalálhatóak a jogszabály – 2/2024. (III.11.) IM rendelet – által is meghatározott nyomtatványok, így különösen az alábbiak:

Az ajánlóív igénylése (A4)

– Nyilatkozat – külföldi támogatás felhasználásáról

Ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet.

Az igény bejelentésére a jogszabályban meghatározott A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet a Helyi Választási Irodában (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) bárki, meghatalmazás nélkül leadhat. Kérjük, hogy az igényléskor hozzák magukkal a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványukat és lehetőség szerint a már előzőleg kitöltött nyomtatványokat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére

 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár;
 • az ajánlóív igénylésére szolgáló, a jogszabályban meghatározott, A4  jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
 1. a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;
 2. b)    a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet képviseletére meghatalmazott személy,
 3. c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,
 4. d)    az a-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

jogosult.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb, a jogszabályban meghatározott A4  jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevélének/vezetői engedélyének számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

A polgármesterjelölt/egyéni listás jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az ajánlóívek leadásán túl a jelölteknek nyilatkozni kell, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használnak fel.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig (legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig) a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóívek leadásán túl a jelölteknek nyilatkozni kell, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használnak fel. E nyilatkozat hiányában a választási bizottság nem veszi nyilvántartásba a jelöltet.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Nem szabható ki azonban bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

A polgármesterjelölt/egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb, a jogszabályban meghatározott A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

Szabadbattyán, 2024. április 9.

 Magyar Zoltán

HVI vezető

tájékoztató

Csatolmányok