Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.), az Önkormányzat honlapján: https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/, valamint a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatánál (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.). A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak.

A formanyomtatvány– az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a kérelmének megfelelő időtartamban Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a település közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete adott év
a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig,
b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig
írásban tájékoztatást kapnak.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetést megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.
Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjen ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – a határozattal – megállapított hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet fennállásának időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, gondoskodjon az új kérelem benyújtásáról. A hátrányos, halmozottan helyzet megállapítása iránti kérelmét a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben nyújthatja be (hétfőn és szerdán: 08.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig, pénteken: 08.00-12.00 óráig, kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás).

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017/2018-as tanítási évben az őszi szünetben valamennyi munkanapon – 2017. október 30-31-én és 2017. november 2-3-án lehetősége lesz a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.
A jogosult gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.
Az ebéd elvitelének időpontja: 12.00 és 13.00 óra között.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.
A kitöltött nyomtatványokat – az őszi szünetben történő ingyenes étkeztetéshez – 2017. október 20-ig juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba.

Felhívom a figyelmüket, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést  betegsége vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, más törvényes képviselő köteles a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2017. szeptember 12.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző