Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megalkotásra került a az Önkormányzat rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról. Kérjük, hogy mellékletként feltöltött kérelmet kitöltve a csatolni szükséges dokumentumokkal juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

 

 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X.19) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

 1. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
 2. az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2021. (IX.25.) önkormányzati rendelete szerinti családvédelmi támogatásban részesül, illetve 2019. évben gyógyszertámogatásban részesült, vagy
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 5. a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 6. a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
 7. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 8. tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
 9. közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
 10. a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy
 11. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő, vagy
 12. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a 2.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti kérelmező.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 1. A támogatás igénylésének menete
 2. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a járási hivatal határozatát, a 2. § (1) bekezdés i) pontja esetén a közfoglalkoztatási szerződést, a 2. § (1) bekezdés j) és k) pontja esetén az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vételről szóló döntését, a 2. § (1) bekezdés g) és h) pont esetén – ha nem a kérelmező kapja a családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást -, az ellátást kapó TAJ számát vagy a Magyar Államkincstár határozatát vagy hatósági bizonyítványát, a 2. § (1) bekezdés d), e) és f) pont esetén – ha a fennálló jogosultságot nem a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzője állapította meg – az ellátás megállapításáról szóló határozatot csatolni kell.

(3) A kérelmeket 2021. október 20. napjától lehet benyújtani a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban.

(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem beérkezését követő 8 napon belül dönt.

(5) Háztartásonként minimum 0,5 erdei m3 (4 q), maximum 2 erdei m3 (16 q) tűzifa biztosítható.

(6) Az önkormányzat a jogosultak részére a tűzifát 2022. február 15. napjáig osztja ki.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező 2 példányos átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 1. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – el kell utasítani.
 2. Záró rendelkezések
 3. § Ez a rendelet 2021. október 20. napján lép hatályba.

Szabó Ildikó s.k.                                                            Dornyi Sándor s.k.

polgármester                                                                          jegyző

 Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. október 19. napján kifüggesztéssel kihirdettem.

 

Csatolmányok