Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. ( X.07.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:

1.A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1.§ (1) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen a központi költségvetés szociális tüzelőanyag, ezen belül keménylombos tűzifa vásárlásához támogatást biztosított Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
 2. az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti családvédelmi támogatásban részesül, illetve 2019. évben gyógyszertámogatásban részesült, vagy
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 5. a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 6. a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
 7. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 8. tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
 9. közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
 10. a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy
 11. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő, vagy
 12. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a 2.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti kérelmező.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a járási hivatal határozatát, a 2. § (1) bekezdés i) pontja esetén a közfoglalkoztatási szerződést, a 2. § (1) bekezdés j) és k) pontja esetén az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vételről szóló döntését, a 2. § (1) bekezdés g) és h) pont esetén – ha nem a kérelmező kapja a családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást -, az ellátást kapó TAJ számát vagy a Magyar Államkincstár határozatát vagy hatósági bizonyítványát, a 2. § (1) bekezdés d), e) és f) pont esetén – ha a fennálló jogosultságot nem a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzője állapította meg – az ellátás megállapításáról szóló határozatot csatolni kell.

(3) A kérelmeket 2019. november 4. napjától lehet benyújtani a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban.

(4) A kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem beérkezését követő 8 napon belül dönt.

(5) Háztartásonként minimum 0,5 erdei m3 (4 q), maximum 2 erdei m3 (16 q) tűzifa biztosítható.

(6) Az önkormányzat a jogosultak részére a tűzifát 2020. február 17. napjáig osztja ki.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező 2 példányos átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 43 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására megállapított 928.370,- Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 54.610,- Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. május 31. napján hatályát veszti.

 

 

 

                                   Némethné dr. Jenei Éva

jegyző