Polgármesteri tájékoztató

A mai napon (2021. augusztus 24.) minden előzetes egyeztetés nélkül a Fejér megyei Hírlapban megjelent egy cikk, amelynek tartalmáról a cikk írója nem tájékozódott előre, Önkormányzatunkat nem kereste meg információért. Félrevezető, nem tartalmaz részletes magyarázatot, mely feltétlenül szükséges a módosítások értelmezéséhez, megértéséhez.

Sajnálatos módon nem először fordult ez elő. Mindezek miatt szükségessé vált, hogy egy pontos tájékoztatást adjunk ki e témában.

A módosításokat az alábbiakban amennyire lehet, egyszerűsítve fogalmazzuk meg, de a pontosság miatt minden szó és kifejezés szükséges. A Településrendezési eszközök alább felsorolt módosítása egyedi kérelmek alapján indult, melyek egy eljárásként beillesztésre kerültek a jogszabály által elrendelt időszakos felülvizsgálatba. A módosítások teljes költségét (tervezés, főépítészi megbízás költsége, stb.) a kezdeményezők viselik.

A módosítás az alábbi – 50/2021. (V.4.) határozattal módosított 23/2021. (III.16.) Képviselő-testületi határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított – területekre terjed ki:

  • a Szabadbattyán külterület 0134/26 hrsz-ú terület: az Má jelű általános mezőgazdasági terület helyett, Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület kerül kijelölésre; lényegében az ingatlan területfelhasználási kategóriája módosul egyedi kérelem alapján;
  • a Szabadbattyán külterület 0125/1 hrsz-ú terület: a Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület helyett Má jelű általános mezőgazdasági terület és a bányateleknek Szabadbattyán közigazgatási területét érintő részén Kk-b jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület kerül kijelölésre, az adott ingatlan területfelhasználási kategóriája változik;
  • a Táncsics utca-Mártírok útja-Vasvári Pál utca által határolt tömb: a tömbbenső feltáró út törlésre kerül, az út területe Lke jelű kertvárosias és Lf jelű falusias lakóterület építési övezetbe kerül besorolásra, a tömböt a módosítás egyebekben nem érinti, egy évtizedekkel ezelőtt betervezett és nem megvalósítandó út kerül törlésre. A módosítás tehát a területen elhelyezkedő ingatlanok beépítési feltételeit és paramétereit nem érinti;
  • az Inzsenér-dűlő egy részét érintő terület: a Gksz-1 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezet és az Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezet egy része (098/8 hrsz) Gksz-2 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezetre módosul, mindössze egy helyrajzi számot érint a módosítás, az övezetben lévő további ingatlanokra a szabályozás nem vonatkozik;
  • az ún. „Seuso ipari park” területe: a hatályos településrendezési eszközök szerinti úthálózat, a Z jelű zöldterület és a Vt jelű vegyes terület megszüntetésre kerül, ezzel összhangban 11,63 ha védelmi rendeltetésű erdőterület és a Szabadbattyán 013/25 és 013/103 hrsz-ú, 29,2597 ha nagyságú területén a beépítésre szánt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek átsorolása történik KK-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia területre. A módosítást az ingatlanok tulajdonosa kérelmezte és csak a jelzett hrsz-ú ingatlanokat érinti.

Szabadbattyán, 2021. augusztus 24.

Szabó Ildikó

                                                                                                         polgármester

Csatolmányok