Szabadbattyán  Nagyközségi Önkormányzat

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond  Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 02. 01-2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér  megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben megrendezése kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi civil szervezetek segítése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskolai vagy egyetemi végzettség,

•         legalább 5 év szakmai gyakorlat, legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•     A 150/1992.(XI.20.)Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott képesítési és gyakorlati feltételek megléte (ld.részletesen az egyéb információknál)

•         magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

Elvárt kompetenciák:

•         Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

•         szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó polgármester  nyújt, a +36 308304428-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.  ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …………/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb vezető).

•         Személyesen: Szabó Ildikó polgármester Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a Sport, Oktatási és Kulturális bizottság véleményezi,  majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•        www.szabadbattyan.hu