Pályázati felhívás a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői
munkakör

betöltésére.

Munkakör megnevezése: intézményvezető (igazgató)

Munkahely megnevezése: Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Munkavégzés helye: 8151 Szabadbattyán, Árpád u. 10.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A munkakör betöltésének feltételei:

a/ felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy

b/ nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

c/ végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

d/ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

vagy

a/ könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy

b/ nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú végzettség

c/ végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett

Javadalmazás:

Megállapodás szerint. (A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései alapján.)

 A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

Az intézményvezetői (igazgató) megbízás időtartama: 2021.08. 16.- 2026.08. 15 -ig tartó határozott időre szól.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.

További pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt),
 • a Rendelet 4.§-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • részletes szakmai és vezetési programot,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • bérigény megjelölése,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó polgármester nyújt, a +36 30 830 4428-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat – Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár”
 • Személyesen: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. (Polgármesteri Hivatal, Szabó Ildikó polgármester)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 6.§-a szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szabadbattyan.hu, 2021. 07. 12.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2021. augusztus 13.